Dodano dnia 28 LISTOPADA 2014 r 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2014 z dn. 26 czerwca 2014 r. Dyrektora CKUiP we Wschowie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 35.000 euro, art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 i art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych w poszczególnych pakietach.

Zapytanie ofertowe
 
Pakiety i umowa
 
Załącznik 1

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]


[Rozmiar: 94886 bajtów]

[Rozmiar: 94886 bajtów]

[Rozmiar: 1352 bajtów]